1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jiri Kovanda, Prag 2007. Text.
..........................................................................................................................................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................................................................................................